Postup při vyřizování stížnosti


Vážená pacientko, vážený paciente,

hlavním prioritou v zařízení Neurologie s.r.o. je poskytování kvalitních zdravotnických služeb. Naši snahou je spokojený pacient. Na Vašem názoru nám záleží, a proto bychom Vám chtěli nabídnout postup pro vyřízení stížnosti, případně Vašich podmětů.

Stížnost je oprávněn podat:

1. pacient,

2. zákonný zástupce pacienta,

3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud pacient zemřel, nebo

4. osoba pacientem zmocněná.
Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu. 

Stížnost je možno adresovat následovně:

 NEUROLOGIE s.r.o.   –   MUDr. Václav Jára

písemně na adrese: NEUROLOGIE s.r.o.
Křížová 233, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
na tel. čísle:  412379204
elektronickou poštou:  info@neurologiesro.cz

 

Z podané stížnosti musí být patrno:

–           jméno a příjmení stěžovatele,

–           kontaktní adresa stěžovatele,

–           předmět stížnosti (vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem k podání stížnosti),

–           podpis stěžovatele (u písemné formy).

Je-li stížnost podána telefonicky, je stěžovatel vyzván k doplnění stížnosti písemnou formou. Anonymní stížnosti se neprošetřují.

Vyřizování stížností: (povinnosti poskytovatele)

1. Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření. Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrhnuto ústní projednání stížnosti.

2. Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je NEUROLOGIE s.r.o. v Jiřetíně pod Jedlovou nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je stěžovatel informován.

3. S výsledkem šetření stížnosti je stěžovatel seznámen (zpravidla písemným vyrozuměním).

4. V případě opakovaného podání stížnosti se prověřuje, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Pokud tomu tak není, je stěžovateli oznámeno, že nebyly shledány důvody se stížností dále zabývat.

5. Je vedena evidence o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení.

6. Umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

7. Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele zdravotních služeb, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tedy Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48,  400 02 Ústí nad Labem,  zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

MUDr. Václav Jára

Jednatel

  

V Jiřetíně pod Jedlovou dne 2. června 2014